Wettkampfprotokoll

Chemnitzer Athletenclub e.V.
vs.
Berliner Turn- und Sportclub e.V.

Chemnitzer Athletenclub e.V.

Suharevs, Ritvars

1999

81,8 kg

81,8 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 150 -156 -156 68,2
STOSSEN 180 187 195 113,2
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 345 181,4
Weißbeck, Benjamin

2003

0 kg

0 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 0 0 0 0
STOSSEN 0 0 0 0
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 0 0
Pichler, Christoph

1993

66,4 kg

62 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 90 95 -100 33
STOSSEN 120 125 129 67
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 224 100
Kozevnikovs, Vadims

1994

94,9 kg

94,9 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN -150 -150 150 55,1
STOSSEN 193 -203 -207 98,1
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 343 153,2
Wetzel, Hendrik

1982

85,9 kg

85,9 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 115 122 -127 36,1
STOSSEN 140 150 -155 64,1
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 272 100,2
Perthel, Kurt

1997

96 kg

95,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 130 135 141 45,5
STOSSEN 160 166 172 76,5
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 313 122
Schöppe, Kathleen

1982

80 kg

42,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 81 85 87 44,5
STOSSEN 100 105 108 65,5
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 195 110
REISSEN: 282,4 fitness_center
STOSSEN: 484,4 fitness_center
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.:
Ergebnis
766,8
fitness_center

Berliner Turn- und Sportclub e.V.

Schreiber, Chantal

1998

87,9 kg

46 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 80 83 86 40
STOSSEN 103 109 -112 63
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 195 103
Rieger, Patricia

1987

75,6 kg

40,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 90 94 -98 53,5
STOSSEN 105 110 115 74,5
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 209 128
König, Anne-Sophie

1989

62,5 kg

28,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 58 61 64 35,5
STOSSEN 0 0 0 0
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 64 35,5
Mummhardt, Philip

1995

107,4 kg

103,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 130 135 140 36,5
STOSSEN 170 175 -180 71,5
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 315 108
Lee, Gemma

1987

0 kg

100 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 0 0 0 0
STOSSEN 0 0 0 0
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 0 0
Biega, Tadeusz

1986

98,7 kg

97 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 0 0 0 0
STOSSEN 165 -170 170 73
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 170 73
Schedler, Leon

1998

56,3 kg

44 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 88 91 94 50
STOSSEN 115 120 -124 76
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 214 126
Rosol, Tomasz

1989

68,9 kg

65 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 100 105 110 45
STOSSEN 120 125 130 65
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 240 110
REISSEN: 260,5
STOSSEN: 423
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.:
Ergebnis
683,5

Wettkampfprotokoll

Chemnitzer Athletenclub e.V.
vs.
Berliner Turn- und Sportclub e.V.

Chemnitzer Athletenclub e.V.

Name Geb.-jahr Körp.-gew. Rel.-abzug REISSEN STOSSEN Zweikampf
1. 2. 3. Pkt. 1. 2. 3. Pkt. ges. Pkt.
Suharevs, Ritvars 1999 81,8 81,8 150 -156 -156 68,2 180 187 195 113,2 345 181,4
Weißbeck, Benjamin 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pichler, Christoph 1993 66,4 62 90 95 -100 33 120 125 129 67 224 100
Kozevnikovs, Vadims 1994 94,9 94,9 -150 -150 150 55,1 193 -203 -207 98,1 343 153,2
Wetzel, Hendrik 1982 85,9 85,9 115 122 -127 36,1 140 150 -155 64,1 272 100,2
Perthel, Kurt 1997 96 95,5 130 135 141 45,5 160 166 172 76,5 313 122
Schöppe, Kathleen 1982 80 42,5 81 85 87 44,5 100 105 108 65,5 195 110
insges.: fitness_center 282,4 fitness_center 484,4 fitness_center 766,8

Berliner Turn- und Sportclub e.V.

Name Geb.-jahr Körp.-gew. Rel.-abzug REISSEN STOSSEN Zweikampf
1. 2. 3. Pkt. 1. 2. 3. Pkt. ges. Pkt.
Schreiber, Chantal 1998 87,9 46 80 83 86 40 103 109 -112 63 195 103
Rieger, Patricia 1987 75,6 40,5 90 94 -98 53,5 105 110 115 74,5 209 128
König, Anne-Sophie 1989 62,5 28,5 58 61 64 35,5 0 0 0 0 64 35,5
Mummhardt, Philip 1995 107,4 103,5 130 135 140 36,5 170 175 -180 71,5 315 108
Lee, Gemma 1987 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biega, Tadeusz 1986 98,7 97 0 0 0 0 165 -170 170 73 170 73
Schedler, Leon 1998 56,3 44 88 91 94 50 115 120 -124 76 214 126
Rosol, Tomasz 1989 68,9 65 100 105 110 45 120 125 130 65 240 110
insges.: 260,5 423 683,5

Kommentar: -